Meer lezen

Gelderse Academie

Woensdag, 14 Februari 2018
Deur Open: 19:45   Aanvang: 20:15


In het seizoen 2017-2018 organiseert de Gelderse Academie haar Studium Generale over zorg op de Noord-Veluwe 1050-2050. Zij doet dat in samenwerking met de Catharinakapel, de Historische Vereniging Herderwich en Ziekenhuis St. Jansdal. In een viertal openbare hoorcolleges zullen aspecten van zorg in deze regio aan de orde komen. Hoe was de zorg georganiseerd in de middeleeuwen, hoe en waarom vestigden instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zich op de Noord-Veluwe, was de fusie van de drie plaatselijke ziekenhuizen Salem, Pius en Boerhaave een goed idee, is marktwerking een goede of slechte ontwikkeling, gezien de invloed die de overheid op de zorg heeft en hoe gaat de gezondheidszorg er in de toekomst uitzien. Een viertal experts zullen deze en meer vragen bespreken in de vroegere gehoorzaal van de universiteit, de Catharinakapel. 

Woensdag 22 november 2017. Prof. dr. Catrien Santing, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis, Care en cure in de Middeleeuwen 

De Middeleeuwen kenden een uitgebreid systeem van gezondheidszorg. Lijders aan lichamelijke en geestelijke kwalen zochten hun heil bij doctoren, bij chirurgijns, bij kruidenmannen en -vrouwen, bij vroedvrouwen maar bijvoorbeeld ook bij heiligen en hun relieken. De katholieke kerk stimuleerde mededogen voor armen en zieken via de caritas en het bijbehorende systeem van werken van barmhartigheid. De ook tegenwoordig nog gebruikte, uit de Middeleeuwen stammende, aanduidingen ‘hospitaal’ en ‘gasthuis’ geven al aan dat het accent lag op zorg. Toch werd er wel degelijk zo nu en dan ingegrepen. U zult kennis maken met de remedies uit enkele bewaard gebleven Gelderse handschriften. 

Donderdag 18 januari 2018. Dr. Henk Beltman, Zorgbelang Gelderland: De zorg voor ‘maatschappelijk onvolwaardigen’ op de Veluwe; de ontstaansgeschiedenis van aparte voorzieningen in de 19e eeuw 

Vanaf het midden van de 19e eeuw werden er aparte instellingen opgericht voor mensen die betiteld werden als ‘krankzinnig’ of ‘zwakzinnig’ of die anderszins als ‘onvolwaardig’ golden. In dit college staat de vraag centraal waarom dat juist op de Veluwe, in het bijzonder in Ermelo, gebeurde. Zowel de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen als de rol van organisaties en individuen komen aan de orde. Hoe keek de samenleving in de 19e eeuw tegen ‘onvolwaardigen’ aan? Wat was de invloed van de verstedelijking en van nieuwe religieuze bewegingen? Welke rol speelde een individu als Fokko Kortlang, decennia directeur van ’s Heeren Loo? Tevens worden in hoofdlijnen de ontwikkelingen in de 20 eeuw geschetst. Daarbij komt de vraag aan de orde hoe het komt dat de instellingen op de Veluwe tot op de dag van vandaag een belangrijke rol vervullen in het Nederlandse zorgstelsel.  

Woensdag 14 februari 2018. Drs. Albert Arp, voormalig CEO/voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis St. Jansdal: Zorg in tijden van marktwerking Sinds het laatste kwart van de vorige eeuw is de organisatie van de zorg in alle geledingen sterk veranderd. Zowel ideologische, demografische als financiële aspecten spelen hierbij een rol. De tevredenheid over de verzorgingsstaat neemt af, de financiering daarvan gaat tot problemen leiden. Dit leidt tot ingrijpende hervormingen die tot op de dag van vandaag duren. Bij een terugtredende overheid krijgen andere partijen het voor het zeggen, waarbij de betaalbaarheid van het zorgsysteem, met name naar de toekomst, een belangrijke invalshoek is. In hoeverre beïnvloeden deze ontwikkelingen de belangen van patiënt, arts en instelling? En wie heeft het voor het zeggen? 

Dinsdag 20 maart 2018. Drs. Mark Visser, lector aan Nyenrode Business Universiteit en oprichter/eigenaar van DeFez, over Zorg in de toekomst tot 2050 

Het aantal belangen en belangengroepen in de zorg wordt steeds groter. Dat gevoegd bij de demografische ontwikkelingen van vergrijzing en de financieringsproblemen zijn verdere ingrijpende maatregelen onvermijdelijk. Wat zijn de gevolgen in de nabije en verdere toekomst. Kan het zorgstelsel overeind blijven of wordt het ieder voor zich? De vraag is wie is en voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling, wat kan de patiënt verwachten, wat wordt de rol van de techniek? Ook de farmaceutische industrie lijkt steeds meer op de voorgrond te treden. Als ons morele kompas over zorg veranderd zijn we dan nog te redden?De centrifuge van ontwikkelingen van wetgeving en trends zorgen dat inzicht in de toekomst van groot belang is. We gaan in op de vele ontwikkelingen in de zorg, de dynamiek van kansen en de beren op de weg. We benaderen vanuit meerdere perspectieven en verdienmodellen van zorginstellingen en zorgverzekeraars scenario’s die de toekomst ons kan brengen. 

De colleges vinden plaats in de oude gehoorzaal van de Gelderse Academie,
de Catharinakapel Klooster 1, Harderwijk. Aanvang steeds om 20.15 uur.
www.gelderseacademie.nl
Reserveren wordt aangeraden en kan via info@catharinakapel. U bent dan verzekerd van een zitplaats.